TTM คอลเซ็นเตอร์

02-262-3456

เกี่ยวกับบัตร

อัพเกรดบัตร
การเปลี่ยนที่นั่ง เปลี่ยนโซนที่นั่ง หรือ เปลี่ยนรอบการแสดง
 1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ แต่จะต้องเปลี่ยนในราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น ยกเว้น บัตรที่ราคาสูงกว่าเต็ม ในกรณีนี้ลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนได้ในราคาที่เท่ากัน แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนบัตรในราคาที่ต่ำลงได้
 2. มีค่าบริการเปลี่ยนบัตรใบละ 50 บาท
 3. หากบัตรใบแรกใช้ส่วนลด การใช้ส่วนลดจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่อทำการอัพเกรดบัตร ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างด้วยค่ะ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าซื้อบัตร 1,500 บาท มีส่วนลด 150 = 1,370 บาท ลูกค้าต้องการอัพเกรดเป็นบัตร 2,000 บาท ลูกค้าต้องชำระส่วนต่าง ดังนี้ ส่วนลด 150 + ส่วนต่างราคาบัตร 500 + ค่าบริการ 50 = 700 บาท
 4. การอัพเกรด ต้องอัพเกรดก่อนเวลาแสดง อย่างช้าที่สุดก่อนการแสดงเริ่ม 1 วัน (หากการแสดงผ่านไปแล้ว จะไม่สามารถอัพเกรดได้ ทุกกรณี)
ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปอัพเกรดบัตร เปลี่ยนที่นั่ง / เปลี่ยนโซนที่นั่ง หรือ เปลี่ยนรอบการแสดง ดังนี้
 1. บัตรการแสดง (กรณีลูกค้าได้รับบัตรการแสดงแล้ว)
 2. หากลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ให้เตรียมเอกสารสำหรับการขอรับบัตร
  1. ในกรณีบัตรการแสดงของลูกค้ายังอยู่ในระหว่างการผลิต ลูกค้าสามารถใช้ใบเสร็จ หรือ หลักฐานการชำระเงิน แทนบัตรการแสดงได้ แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของใบเสร็จ ลูกค้าต้องแสดงเอกสารสำหรับการขอรับบัตรด้วยนะคะ
 3. ติดต่อขออัพเกรดบัตร เปลี่ยนที่นั่ง / เปลี่ยนโซนที่นั่ง หรือ เปลี่ยนรอบการแสดง ได้ที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก https://corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php
การคืนบัตร
บัตรการแสดงหาย
บัตรการแสดงแบบระบุที่นั่งหาย

หากลูกค้าทำบัตรการแสดงแบบระบุที่นั่งหาย จะไม่สามารถออกบัตรใหม่ได้นะคะ ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร ไปที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

  หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

 2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน
 3. เอกสารแจ้งความตัวจริง
 4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง
บัตรการแสดงแบบไม่ระบุที่นั่ง / ไม่ระบุที่ยืน หาย

เนื่องจาก บัตรการแสดงเป็นแบบไม่ระบุที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรให้ใหม่ ในทุกกรณี หากสูญหาย ต้องซื้อใหม่ทุกกรณีค่ะ

บัตรปลอม
บัตรเด็ก

การซื้อบัตรสำหรับเด็ก วัดจากส่วนสูงค่ะ หากน้องสูงเกิน 90 ซม. ต้องซื้อบัตรในราคาปกตินะคะ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม