TTM คอลเซ็นเตอร์

02-262-3456

เกี่ยวกับใบเสร็จ

อาทิ เช่น ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง / สลิปการชำระเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ใบรับชำระจากเคาเตอร์ธนาคาร

ใบเสร็จชำรุด
สำหรับบัตรระบุที่นั่ง

ลูกค้าเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

  หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

 2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน
 3. เอกสารแจ้งความตัวจริง
 4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง เพื่อขอรับบัตร
สำหรับบัตรไม่ระบุที่นั่ง / บัตรยืน

ลูกค้าเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

  หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

 2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน
 3. เอกสารแจ้งความตัวจริง
 4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง เพื่อขอรับบัตร
ใบเสร็จหาย
สำหรับบัตรระบุที่นั่ง

ลูกค้าเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

  หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

 2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน
 3. เอกสารแจ้งความตัวจริง
 4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง เพื่อขอรับบัตร
สำหรับบัตรไม่ระบุที่นั่ง / บัตรยืน

ลูกค้าเตรียมเอกสาร เพื่อไปรับบัตรได้ที่บูธ TTM หน้างานแสดงเท่านั้น มีเอกสารดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนเจ้าของออเดอร์

  หากไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของออเดอร์ เซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุมอบอำนาจ ว่าให้ใครเป็นผู้รับแทน

 2. ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของออเดอร์ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคนรับแทน
 3. เอกสารแจ้งความตัวจริง
 4. ติดต่อบูธ TTM หน้างานแสดง เพื่อขอรับบัตร
ใบเสร็จปลอม

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม