TTM Call Center

02-262-3456

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

1. ไปที่ข้อมูลส่วนตัว

 
2. เลือกเมนูประวัติการสั่งซื้อ ซึ่งจะแสดงชื่อ วัน-เวลาการแสดง สถานะการจอง และสถานะการจัดสั่ง
 

3. กรณีต้องการแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่ง
3.1 คลิกปุ่ม "Edit"3.2 กรอกข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขแล้วคลิก "Submit
 

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม