TTM คอลเซ็นเตอร์

02-262-3456

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ Thaiticketmajor.com

ผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัท Thaiticketmajor จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ) เป็นอย่างดีแล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อบ่งใช้ทั่วไป

 • ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ ในเว็บไซต์ Thaiticketmajor.com รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท Thaiticketmajor จำกัด
 • Thaiticketmajor.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือยกเลิกได้
 • โดยผู้ใช้บริการยอมรับแล้วว่า ทุกช่องทางการซื้อบัตร บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 30 บาท / บัตรการแสดง 1 ใบ และ/หรือ 30 บาท /ต่อบัตรรถโดยสาร 1 ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • เงื่อนไข, ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ www.thaiticketmajor.com นี้กำหนดโดย บริษัท Thaiticketmajor จำกัด โดยถือเป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย
 • เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท Thaiticketmajor จำกัด เรียบร้อยแล้ว

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกออนไลน์

 • Thaiticketmajor ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การซื้อตั๋วและการซื้อสินค้าออนไลน์, การประมูล เป็นต้น
 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน
 • สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 • Thaiticketmajor สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้า Thaiticketmajor พบการกระทำดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
  • ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกออนไลน์กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

สิทธิของ Thaiticketmajor

 • Thaiticketmajor.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Thaiticketmajor

ความรับผิดชอบทางสินค้า และ บริการ

 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Thaiticketmajor ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของบริษัทฯ หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางบริษัทผู้จัด การแสดงนั้นๆ ด้วย และ Thaiticketmajor ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า Thaiticketmajor เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับสินค้าและ /หรือบริการของสินค้า และ/หรือ งานแสดงต่างๆ บนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย
 • ระบบการให้บริการ : ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Thaiticketmajor ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Thaiticketmajor ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าชมการแสดง หรือ เข้าใช้บริการงานแสดงใดๆ ที่ซื้อบัตรบริการจากทาง Thaiticketmajor ทั้งนี้รวมถึงการเลื่อนการแสดงออกไป และการยกเลิกการแสดงนั้นๆ โดยหากต้องการคืนบัตรเข้าชมการแสดงนั้นๆ ทางผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงในการเสียค่าธรรมเนียมบางส่วนที่ทาง Thaiticketmajor กำหนดแจ้งไว้ตามสมควร

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Thaiticketmajor.com

บริษัท Thaiticketmajor จำกัด ในนาม "Thaiticketmajor.com" ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Thaiticketmajor นี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ Thaiticketmajor

สิทธิของ Thaiticketmajor

 • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี Thaiticketmajor หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

กฎในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการจาก www.Thaiticketmajor.com ต้องปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Thaiticketmajor จำกัด

ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการในการรับบริการต่างๆ จากทางบริษัทฯ

 • ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดในการให้บริการ

 • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจส่งผลกระทบจากการใช้บริการ โดยไม่มีผลเกี่ยวพันต่อทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดๆ และทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแม้ว่าได้มีการรับรองการใช้บริการของ thaiticketmajor.com ก็ตาม
 • Thaiticketmajor.com ไม่รับรองการใช้บริการ การให้บริการทุกประเภทของ Thaiticketmajor.com ไม่อยู่บนพื้นฐานของการรับรองใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถยกกรณีใด และข้อกฎหมายใดมากล่าวค้านข้อตกลงนี้ได้ และถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องแล้ว
 • ข้อจำกัดในการให้บริการ ข้อจำกัดในการให้บริการนี้หมายถึงข้อจำกัดในความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อผิดพลาดของการแสดง, การกระทำผิด, การละเว้น, การขัดขวาง, การตัดออก, ข้อเสียหายบกพร่อง, ความล่าช้าจากการปฏิบัติงาน หรือการส่งผ่านข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์, สายส่งข้อมูลทำงานล้มเหลว, การจารกรรม, การทำลาย, การลักลอบเปลี่ยนแปลง, บันทึก, แก้ไข, โดยฝ่าฝืน, ละเลย หรือขาดการคำนึงถึงเงื่อนไข หรือข้อตกลงของทางบริษัท ผู้ใช้บริการพึงทราบว่าบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นก่อนหน้าจากกรณีดังกล่าวข้างต้น
 • ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ - บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆของ Thaiticketmajor.com ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น - ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการนี้รวมถึง บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ผู้เกี่ยวข้อง, สมาชิก, ผู้ให้ข้อมูล และสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด, ความไม่แน่นอน, การละเลย, ข้อบกพร่อง, ไม่ตรงต่อเวลา, ความเชื่อถือได้, ของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ในความดูแลของ thaiticketmajor.com รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสายส่งสัญญาณต่างๆ ที่สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผลประโยชน์, ผลกำไรของผู้ใช้บริการ โดยที่บริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ผู้เกี่ยวข้อง, สมาชิก, ผู้ให้ข้อมูล และสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล โดยบุคคล หรือองค์กรใดๆ ไม่สามารถนำข้อโต้แย้ง หรือเอาหลักกฎหมายใดมาเรียกร้อง หรือซักค้านได้ทั้งสิ้น

กำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย

 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถยกข้อกฎหมายใดมาเรียกร้องค่าเสียหาย, สินไหมทดแทนใดๆ จากทางบริษัทฯ, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้อง จากการใช้บริการต่างๆของ Thaiticketrmajor.com ได้
 • Thaiticketmajor.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • ทางบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนบัตร และสามารถเปลี่ยนบัตรได้ในรายการแสดงชุดเดียวกันสำหรับรอบการแสดงที่ต่างกัน ไม่สามารถเปลี่ยนบัตรสำหรับรายการการแสดงที่ต่างชุดกันได้
 • สำหรับบัตรที่ต้องการเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ให้ดูตามรายละเอียดการอัพเกรดบัตรที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบัตรคืนได้ตามรายละเอียดการคืนบัตรที่ บริษัทฯ กำหนด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆรวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท Thaiticketmajor จำกัด

 • การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ www.Thaiticketmajor.com ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิก, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่บริษัทฯ จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • การอัพโหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www. Thaiticketmajor.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.Thaiticketmajor.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย รวมถึงข้อมูลรายละเอียดการแสดงที่ทาง www.Thaiticketmajor.com ได้มาจากผู้จัดการแสดงดังกล่าวนั้นด้วย เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี Thaiticketmajor หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ
 • เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของการใช้ตราสัญลักษณ์ ของ Thaiticketmajor ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
 • การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์ การดำเนินการเชื่อมโยงมายังเว็บต์ Thaiticketmajor.com เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับการยินยอมจาก Thaiticketmajor
 • การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์์ Thaiticketmajor.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ Thaiticketmajor ดังนั้น Thaiticketmajor ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการใช้บริการจอง / ซื้อบัตร จาก Thaiticketmajor.com

เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ บริษัทThaiticketmajor จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ) เรียบร้อยแล้ว

อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้

Thaiticketmajor.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

นโยบายและเงื่อนไขในการซื้อบัตรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แบ่งตามช่องทางการจำหน่าย การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ โดยผู้ใช้บริการยอมรับแล้วว่า ทุกช่องทางการซื้อบัตร บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 30 บาท / บัตรการแสดง 1 ใบ และ 30 บาท / บัตรรถโดยสาร 1 ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

การซื้อบัตร

 • ทางบริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท Thaiticketmajor จำกัด เรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามข้อ ตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์
 • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมออนไลน์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้
 • Thaiticketmajor ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การซื้อตั๋วและการซื้อสินค้าออนไลน์, การประมูล เป็นต้น
 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน
 • Thaiticketmajor สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้า Thaiticketmajor พบการกระทำดังต่อไปนี้
 • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูล ปัจจุบัน
 • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 • ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกออนไลน์กระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต
 • สำหรับการแสดงบางรอบ เป็นการเลืกอที่นั่งระบบ Best seat คือการเลืกอที่นั่งที่ดีที่สุดในระบบ ณ ขณะนั้น ซึ่งสมาชิกยอมรับการจอง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • การจองบัตรชมการแสดงผ่านระบบการจองทางโทรศัพท์ หรือ callcenter 02 262 3456 ของ Thaiticketmajor นั้น ให้ถือว่า การซื้อนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Thaiticketmajor ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน

การชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินใดๆ ที่ทาง thaiticketmajor.com เตรียมให้นั้น เป็นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทาง Thaiticketmajor.com มิได้มีผลให้คุณ ให้โทษ ในบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ของท่าน แต่อย่างใด
 • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ในช่องทางต่างๆ เป็นค่าบริการจากทางผู้รับชำระค่าบริการเลือกใช้บริการช่องทางนั้นๆ ทาง Thaiticketmajor ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ Thaiticketmajor.com นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทางอื่น ที่ไม่ใช่ การตัดบัตรเครดิต หรือ เดบิต ให้ถือว่า การซื้อนั้น ยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ทาง Thaiticketmajor ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรการแสดงนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดการยืนยันของแต่ละช่องทาง
 • การชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่านสามารถชำระด้วยเงินสดที่จุดรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากท่านไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายเลขการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • การชำระเงิน จากการสั่งซื้อแต่ละช่องทาง อาจชำระเงินได้เพียงบางวิธี หรือ ทุกวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศจาก Thaiticketmajor
 • การจองบัตรชมการแสดงในระบบการจองผ่านเว็บไซต์ Thaiticketmajor.com นั้น หากเป็นการชำระเงินโดยเลือกช่องทาง บัตรเครดิต หรือ เดบิต ทางบริษัทฯ จะหักวงเงินจากบัตรเครดิตของท่านหลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • การซื้อบัตรผ่านทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระค่าบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการรับทราบแล้วว่า สามารถเลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง โดย แต่ละช่องทางมีเงื่อนไขและค่าบริการ แตกต่างกันที่่ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น
 • การซื้อบัตรผ่านทางโทรศัพท์ ลูกค้าต้องชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ (ได้รับ Order No.)
 • การจองบัตรชมการแสดงผ่าน การจองผ่าน WAP site นั้น ไม่รวมค่าบริการการต่อเข้าเครือข่าย และการใช้บริการ WAPsite ที่ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ของท่านจะเรียกเก็บเอง ไม่เกี่ยวข้องกับ thaiticketmajor
 • การซื้อบัตรจากจุดจำหน่ายของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกที่เป็นไปตามที่ทาง Thaiticketmajor กำหนด ซึ่งบางการแสดง อาจไม่รวมบางจุดจำหน่าย ที่เปิดให้บริการ ทั้งนี้ ให้ยึดตามประกาศจากทาง Thaiticketmajor เป็นสำคัญ

กรณีการแสดงเลื่อนออกไป / บัตรสูญหาย / อัพเกรดบัตร

 • กรณีการแสดงยกเลิก และ/หรือ เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด และ/ หรือ ยกเลิกบางรอบ
  • กรณีการคืนบัตร
   • สามารถ เปลี่ยน/คืนบัตรได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
   • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
    • กรณีชำระด้วยเงินสด / Bill payment / โอนเงินผ่านธนาคาร (ซื้อที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 14 สาขา / โรงภาพยนตร์ Major & EGV / Tesco Lotus / BigC / Website / Call Center / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย)
     • รับเงินสด - ให้คืนบัตรการแสดงทุกกรณี พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
     • รับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
      • ลูกค้าจะต้องนำบัตรการแสดงมาติดต่อทำเรื่องคืนเงินที่ จุดจำหน่ายของ Thaiticketmajor ทั้ง 14 สาขา
      • ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่จะให้บริษัทฯ ทำการโอนเงินคืนให้
      • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่มาทำเรื่องคืนเงินเรียบร้อยแล้ว
      • สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่าน Counter ชำระเงิน และยังไม่ได้ทำการรับบัตร ให้นำใบรับฝากชำรเเงินจาก Counter ชำระเงิน มาติดต่อขอรับเงินคืน
    • ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ ยกเว้น ค่าบริการใบละ 30 บาท ,Payment services fee 3% ของบัตรเครดิต/เดบิต,TRUE WALLET, AIRPAY (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่าน Bill payment, ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร, ค่าบริการจัดส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตร เป็นต้น
    • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต (ซื้อที่จุดจำหน่าย Thaiticketmajor 14 สาขา / โรงภาพยนตร์ Major & EGV / Website / Call Center )
     • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินให้ทางบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระ
     • ลูกค้า ไม่ต้อง นำบัตรการแสดงมาติดต่อทำเรื่องคืนเงิน
     • ทางบริษัทฯ จะคืนวงเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ชำระ ยกเว้นค่าบริการใบละ 30 บาท, ค่าบริการจัดส่ง, หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าบัตร เป็นต้น
     • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินจากธนาคารแล้ว และไม่ต้องการชำระยอดนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าขอไม่ชำระเงินในยอดดังกล่าว เนื่องจากทาง Thaiticketmajor จะทำการ Refund เงินให้
     • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับยอดเรียกเก็บเงินและชำระเงินตามยอดเรียกเก็บไปแล้ว ระยะเวลาประมาณ 1 -2 รอบบัญชี ลูกค้าถึงจะได้รับวงเงินเครดิตคืนจากธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการคืนเงินได้จากใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ในแต่ละเดือน ซึ่งหากมีการคืนวงเงินแล้ว ใน Statement จะแสดงรายการจาก Thaiticketmajor ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ – หรือ CR ปรากฏอยู่ตรงจำนวนเงินด้วย
     • กรณีที่ลูกค้าได้ยกเลิกบัตรเครดิตใบที่ใช้ชำระไปแล้วเมื่อทางบริษัทฯ ทำการคืนวงเงินให้ลูกค้า ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะเป็นผู้ติดต่อแจ้งกับลูกค้าเพื่อคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งอาจจะคืนเป็นเงินสด หรือเช็คให้กับลูกค้าแทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
  • กรณีการเปลี่ยนรอบบัตร (การแสดงยกเลิกบางรอบ)
   • สามารถ เปลี่ยน/คืนบัตรได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
   • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกบางรอบ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามช่องทางการชำระเงิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 • กรณีบัตรสูญหาย
  • ทาง Thaiticketmajor จะอนุโลมออกบัตรแทนให้สำหรับบัตรแบบระบุที่นั่งเท่านั้น
  • ทางผู้ซื้อบัตร จะต้องไปดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ที่จุดจำหน่ายหน้างานเท่านั้น เพื่อออกใบแทนบัตรให้เข้าไปนั่งตามที่นั่งที่ท่านระบุ
  • ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ ไม่ออกบัตรแทน สำหรับบัตรแบบยืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • *บัตรการแสดงแบบไม่ระบุที่นั่ง / ไม่ระบุที่ยืน หาย ลูกค้าซื้อบัตรใหม่ทุกกรณี
 • กรณีอัพเกรดบัตร
  • เฉพาะการแสดงบางรอบ และบางงานแสดงเท่านั้น ที่สามารถอัพเกรดบัตรได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศจากทาง Thaiticketmajor
  • สำหรับการอัพเกรดบัตร จะต้องเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนบัตรต้องนำบัตรที่ต้องการเปลี่ยนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายหลัก TTM ก่อนการแสดงตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตรจะเริ่มขึ้นอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
  • เพิ่มหมายเหตุ: บางงานแสดงหรือคอนเสิร์ต ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเกรดบัตร
  • บริษัทฯ จะคิดค่าบริการ 30 บาท (สามสิบบาท) ต่อบัตรหนึ่งใบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตร และค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่อีก 30 บาท / ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • สามารถเปลี่ยนบัตรได้ในรายการแสดงชุดเดียวกันสำหรับรอบการแสดงที่ต่างกัน ไม่สามารถเปลี่ยนบัตรสำหรับรายการการแสดงที่ต่างชุดกันได้
  • สำหรับบัตรรถโดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น และ/ หรือเท่าเดิม ผู้ประสงค์จะเปลี่ยนบัตรต้องนำบัตรที่ต้องการเปลี่ยนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนวันเดินทางตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตรอย่างน้อย 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นแล้วจะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนบัตรได้ โดยบริษัทจะคิดค่าบริการ 30 บาท(สามสิบบาท) ต่อบัตรหนึ่งใบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตร

นโยบายการรับบัตร จาก Thaiticketmajor.com

ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ท่านที่ซื้อบัตร / บริการ ผ่าน www.Thaiticketmajor.com และ Thaiticketmajor Callcenter สามารถเลือกรับบัตรได้ 3 ช่องทางดังนี้

รับบัตรบริเวณหน้างานแสดง

โดยท่านสามารถติดต่อรับบัตรในวันที่มีการแสดงนั้นๆ (ในกรณีที่ ทาง Thaiticketmajor Co.,Ltd มิได้มีการตั้งจุดจำหน่ายบัตรบริเวณหน้างานใดๆ ทางThaiticketmajor Co.,Ltd จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อบัตร โดยท่านจะต้องเลือกรับบัตรผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น)

 • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ชำระเงิน
  • แสดงใบเสร็จรับเงินจากเคาน์เตอร์ ชำระเงิน เพื่อรับบัตร ณ จุดจำหน่ายบริเวณหน้างานแสดง
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
  • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
  • กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย - หากใบเสร็จรับเงินสูญหายกรุณาแจ้งความ และใช้ใบแจ้งความนั้นแทนสลิป พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อบัตร(กรณีผู้สั่งซื้อบัตรรับบัตรด้วยตนเอง)
  • หากผู้สั่งซื้อบัตรไม่สามารถติดต่อรับบัตรด้วยตนเอง ในการติดต่อเพื่อรับบัตรผู้รับบัตรแทนจะต้องแสดงหลักฐานในการรับบัตรดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน / passport ของผู้สั่งซื้อบัตร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   • ใบมอบอำนาจเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิในการรับบัตรแทน
   • แสดงบัตรประชาชน / passport ตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
  • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  • กรณีเจ้าของบัตรเครดิตเป็นผู้รับบัตรด้วยตนเอง
   • แสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
   • แสดงบัตรประชาชน / passport ของผู้ถือบัตรเครดิต/ผู้รับบัตร
   • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
   • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
  • กรณีผู้รับบัตรมิใช่เจ้าของบัตรเครดิต ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
   • นำ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อ ที่เจ้าของบัตรเครดิตได้ระบุการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น รับบัตรแทน พร้อมทั้งมีลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจในการรับบัตร
   • สำเนาบัตรเครดิตที่ใช้ในการสั่งซื้อ ทั้งด้านหน้าและหลัง พร้อมทั้งมีลายเซ็นผู้ถือบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถือบัตรเครดิต พร้อมทั้งมีลายเซ็นผู้ถือบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอำนาจในการรับบัตรแทน พร้อมทั้งมีลายเซ็นผู้ถือบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง
   • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าชม กรุณาติดต่อเพื่อรับบัตรก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง
   • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
 • รับบัตรทางไปรษณีย์

  • ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรที่สั่งซื้อให้กับท่านทางไปรษณีย์ โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการจัดส่งตามอัตราค่าบริการที่ได้ประกาศไว้หลังจากที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อและ/หรือเลือกรับบัตรทางไปรษณีย์
  • ค่าบริการจัดส่งบัตร 65 บาททั่วประเทศ
  • ทางบริษัทจะปิดให้บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ก่อนการแสดง 10 วัน ในกรณีที่ท่านทำรายการสั่งซื้ออยู่ในช่วงระยะเวลา 10 วัน ก่อนถึงวันแสดง กรุณาติดต่อรับบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หน้างานในวันที่มีการแสดง หรือ ในวันเดินทางสำหรับการสั่งซื้อบัตรรถโดยสาร
  • ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตรให้กับท่านโดยประเภทการจัดส่ง ลงทะเบียน – ตอบรับ
  • ท่านจะได้รับบัตรภายใน 7 วันทำการหลังจากทำรายการสั่งซื้อสมบูรณ์
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ https://booking.thaiticketmajor.com/delivery/delivery.php
  • การจัดส่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีผู้เซ็นต์ยืนยันการรับบัตร บนไปรษณีย์ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • เพื่อความรวดเร็ว และประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  • สำหรับท่านที่ซื้อบัตรจากช่องทาง ผ่านทางโรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ และ อีจีวี หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ท่านจะต้องนำบัตรที่ได้รับจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ และ อีจีวี มาแลกรับบัตรจริงที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 14 สาขา ได้ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อบัตร จนถึงวันสุดท้าย คือ 10 วัน ก่อน ถึงวันแสดง หลังจากนั้นกรุณาติดต่อรับบัตรที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ประจำหน้างานในวันแสดง
  • ในกรณีที่ท่านได้รับใบรับบัตรทดแทนจะต้องนำมาแลกรับบัตรจริง ณ. จุดจำหน่ายบัตรของไทยทิคเก็ตเมเจอร์ก่อนถึงวันแสดง หรือนำไปแลกได้ที่หน้างานในวันแสดง
  • สำหรับการแสดงที่ถูกยกเลิกบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการในการจัดส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตรชมการแสดงและค่าธรรมเนียมออกบัตร เป็นต้น
  • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ
 • การรับบัตรโดยใช้พนักงานจัดส่ง (Messenger)

  สำหรับการเลือกรับบัตรโดยใช้พนักงานจัดส่งท่านจะต้องเลือกใช้บริการจองบัตรผ่าน ไทยทิคเก็ตเมเจอร์คอลเซ็นเตอร์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • บริการจัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
  • อัตราค่าบริการ 150 บาทในเขตกรุงเทพมหานคร และ สำหรับปริมณฑล
  • ท่านจะได้รับบัตรภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการสั่งซื้อสมบูรณ์
  • ท่านสามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเงินสด
  • กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่งภายหลังจากที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อกับพนักงานแล้ว จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันนัดหมายเดิมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
  • การแจ้งเลื่อนการจัดส่งภายหลังที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อกับพนักงานแล้ว ท่านสามารถแจ้งเลื่อนการจัดส่งออกไปได้ไม่เกิน 7วัน นับจากวันนัดจัดส่งในครั้งแรก
  • หากบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้า/บริการ ให้กับท่านตามคำสั่งซื้อตามวันและเวลาที่นัดหมายตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการในการจัดส่ง
  • ทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม และขอระงับการรับบัตรชั่วคราวหากมีข้อสงสัยในรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ

สำหรับการแสดงที่ถูกยกเลิกบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการในการจัดส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าบัตรชมการแสดงและค่าธรรมเนียมออกบัตร เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม